محورهای جغرافیا :

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

   توسعه پایدار روستایی و چشم انداز آینده

   گردشگری روستایی

   مطالعات آینده پژوهی در حوزه برنامه ریزی روستایی

   پایداری و ناپایداری سکونت گاه های روستایی

   اقتصاد و توسعه پایدار سکونت گاه های روستایی

   مخاطرات طبیعی و انسانی سکونت گاه های روستایی

   کاربرد فناوری های نوین در پایش مخاطرات روستایی

   تحولات جغرافیایی جمعیت ایران

   تأثیر توسعه گردشگری در تولید صلح، امنیت، تفاهم و درآمد

   چالش های زیست محیطی اماکن گردشگری

   زیرساخت های الکترونیکی گردشگری و گردشگری مجازی

  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

   مطالعات آینده پژوهی در حوزه های شهری

   توسعه پایدار شهری و چشم انداز آینده

   شهرسازی نوین و توسعه پایدار

   عوامل طبیعی و انسانی موثر بر ناپایداری شهرها

   شهر هوشمند و کاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری

   جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار

   کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی و مدیریت شهری

   بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)

   جغرافیا، امنیت شهری و توسعه پایدار

   کاربرد فن‌آوری‌های نوین در تحلیل فضایی جرائم اجتماعی

   شهروند، فرهنگ شهرنشینی و حقوق شهروندی

   گردشگری شهری و اقتصاد پایدار

   مدیریت و برنامه ریزی شهری مبتنی بر فن آوری های نوین

   کاربرد فن آوری های نوین در مدیریت بحران شهری

   کاربرد فناوری های نوین در پایش مخاطرات شهری

   شهر خلاق و توسعه گردشگری شهری

   بازآفرینی شهری

  جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)

   کاربرد فن آوری های نوین در مطالعات ژئومورفولوژی

   کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

   کاربرد فن آوری های نوین در پایش مخاطرات با منشا زمین ساختی (زلزله، رانش زمین، فرونشست)

   ژئومورفولوژی و گردشگری (ژئوتوریسم، اکوتوریسم، ژئوپارک و...)

   کاربرد فناوری های نوین در پایش چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی

   ژئوسایت، ژئوپارک و ژئودایورسیتی

  جغرافیایی طبیعی (اقلیم شناسی)

   کاربرد فن آوری های نوین در پایش مخاطرات با منشا اقلیمی (سیل، خشکسالی، ریزگرد، طوفان، کویرزایی، بیایان زایی و...)

   کاربرد فناوری های نوین در پایش مخاطرات زیست محیطی (تغییرات پوشش گیاهی، منابع آب و...)

   کاربرد فناوری های نوین در شناخت توان اقلیمی، توسعه پایدار و تاب آوری

   آثار و پیامدهای زیان بار اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم و ساز و کار کاهش اثرات زیان بار آن

   تغییر اقلیم، خشکسالی، مهاجرت های اقلیمی و امنیت

   کاربرد فناوری های نوین در مدیریت منابع آب

   کاربرد فناوری های نوین در بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر (انرژی های بادی و خورشیدی)

   تغییرات اقلیمی، کشاورزی و امنیت غذایی و تاب آوری جوامع انسانی

   بررسی اندیشه ها و دیدگاه های مختلف پیرامون تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی

   توان های اقلیمی و پتانسیل های گردشگری

   کاربرد فناوری های نوین در پیش بینی، شبیه سازی و مدلسازی اقلیمی

   کاربرد فناوری های نوین در مطالعات کوچک، متوسط و کلان مقیاس اقلیمی

  سایر

   کارآفرینی در جغرافیا

   جغرافیا، سیاست و فضا

   عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمین

   آمایش و مدیریت مناطق مرزی

   امنیت مرزی و توسعه پایدار

   جغرافیا و مدیریت بحران

   جغرافیا و پدافند غیرعامل

   جغرافیایی پزشکی

   جغرافیای سیاسی

محور های گردشگری :

- گردشگری و محیط زیست

- گردشگری و جغرافیا

- گردشگری و اکوسیستم های آبی و تالابی

- گردشگری در مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و جنگلی

- گردشگری و آمایش سرزمین

- گردشگری در سواحل

- گردشگری و توسعه پایدار

- گردشگری شهری و روستایی

- گردشگری و مدل های اقلیمی

- استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری

- گردشگری فرهنگی و مذهبی

- گردشگری و موزه ها

- گردشگری و ژئوتوریسم

- گردشگری الکترونیک

- گردشگری و اقتصاد

- گردشگری و امنیت

- گردشگری و جهانی شدن

- گردشگری و زنان

- گردشگری و معماری

- گردشگری روستایی عشایری

- تغییرات آب و هوایی و گردشگری

- نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری

- آموزش و تورگردانی گردشگری

- گردشگری و موسیقی های محلی

- گردشگری ادبی

- گردشگری ورزشی (کوهنوردی، کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و ...)

- جایگاه گردشگری و جغرافیا در آمایش سرزمین

- ظرفیت های جغرافیایی و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور

- چالش های جمعیتی و چشم انداز جغرافیای جمعیت ایران

- توسعه پایدار گردشگری

- شناخت توانمندی ها و ظرفیت های توسعه گردشگری در ایران

- ژئومورفولوژی کاربردی و برنامه ریزی محیطی

- مخاطرات محیطی و کاهش آسیب پذیری