این صفحه بروز رسانی خواهد شد...

کارگاه های تخصصی :

 

عنوان کارگاه :..................................

زمان برگزاری :..........................

مدرس : ..............................................

 

زمان و عنوان کارگاه ها یک هفته قبل کنفرانس اطلاع رسانی می شود